Kent Konseyi

DEMİRCİ KENT KONSEYİ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU 

Kasım KABAK  Kent Konseyi Başkanı
Gamze AKKAŞ  Kent Konseyi Sekreteri
Uğur KIRDA  Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet EVRENSEL  Yönetim Kurulu Üyesi
Recep ÇIRACI  Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ÖZKAHRAMAN  Yönetim Kurulu Üyesi
Gürhan DUMAN  Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ÖKSÜZ  Yönetim Kurulu Üyesi
Sait İNAN  Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan ÇİFTÇİ  Yönetim Kurulu Üyesi
Umut DEMİRKAN  Yönetim Kurulu Üyesi
Himmet YALÇIN  Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GÜRDAL  Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İhsan YAMAN  Yönetim Kurulu Üyesi
Metin YAVUZ  Yönetim Kurulu Üyesi
Metin YAVUZ  Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem PARLAK  Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa BARIŞ  Yönetim Kurulu Üyesi

DEMİRCİ KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım

Madde 1- Demirci Kent Konseyi, insan hakları ve sağlıklı çevre ilkeleri ışığında yaşanabilirliği sürdürmeyi ve geliştirmeyi, kentsel hakların geliştirilmesi için kent sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını sağlamayı amaçlayan, bu konuda denetimi sağlayacak mekanizmalar geliştirmeyi hedefleyen ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve bağımsız bir kuruluştur.

Amaç

Madde 2- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, Demirci’ li olma bilincinin geliştirilmesi ve çok ortaklı yönetim tarzının yerleşmesini sağlamak, kentin, doğası, tarihi, kültürel mirası ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşmesi konusunda stratejiler belirlemek, sürdürülebilir gelişmenin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak. Konseyce alınan kararların Demirci Belediye Meclisi gündemine alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, konulara göre gerektiğinde diğer belediyelerle de işbirliği bulunmak, yaşamı ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmaktır.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge 5393 sayılı belediye kanununun 76. maddesi ve 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 4- Bu yönerge, Demirci Kent Konseyinin amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.


İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Oluşumu

Madde 5- Kent Konseyi, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

 • Demirci Kaymakamı veya temsilcisi,
 • Belediye Başkanı veya temsilcisi,
 • Sayısı 10’u geçmemek üzere kaymakam tarafından belirlenen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
 • 4 Temsilciyi geçmemek üzere, muhtarların kendi aralarından seçtikleri temsilciler,
 • Beldede teşkilatı olan siyasi partilerin temsilcileri,
 • Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulundan birer temsilci,
 • Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,
 • Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi katılır.

Konsey Organları

Madde 6- Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur.

 • A - Genel Kurul
 • B - Yürütme Kurulu
 • C - Meclisler ve Çalışma Grupları

Kent Konseyinin tüm organları, önceden belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Yapılan açık oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamada ise eşitlik çıkması durumunda kur’a çekilir. Toplantılar aksine alınmış bir karar olmadıkça herkese açıktır.

A - GENEL KURUL

Madde 7- Konseyin en yetkili organıdır ve 5. maddede yazılı üyelerden oluşur. Genel kurul, Konsey Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündem ile toplanır. Gündem maddelerine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü ile gündeme madde eklenebilir.

Genel Kurula Kent Konseyi Başkanı Başkanlık eder, bulunmaması halinde en yaşlı üye başkanlık eder.

Görevi, Konsey Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek ve değerlendirmek, yönerge değişikliğinde bulunmak, Meclis ve Çalışma Gruplarını belirlemek ve gerekli kararları almaktır.

Demirci Kent Konseyi Divan Heyeti tarafından yönetilir. Divan başkan ve 2 adet katip üyeden oluşur, görev süresi 2 yıldır.  

İlk toplantıda Divanın seçilmesi için açık oylama ile seçim yapılır. Genel Kurul Haziran ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak toplanır.

Genel Kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8. madde de öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

B - KONSEY YÜRÜTME KURULU

Madde 8- Genel Kurulca yapılacak seçimlerde en fazla oyu alan, en az 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır.

Yürütme kuruluna Kent Konseyi Başkanı, bulunmaması halinde ise en yaşlı üye Başkanlık eder. Yürütme Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasında 2 katip üye seçimi yapar. Seçimler açık oylama ile yapılır.

Konsey Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve toplantılarını Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirir. Yürütme Kurulu, çalışma gruplarından gelecek konuları da değerlendirerek Genel Kurulun gündemini tespit eder ve Genel Kurulca oluşturulan görüşleri Belediye ye sunar ve uygulamayı izler.

Tekrar seçilme hakları vardır. Yürütme Kurulu üyelerinden üst üste iki toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yürütme Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliğin düşmesi halinde yerine yedek üye çağırılır.

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI  

Madde 9- Yürütme Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

 • Yürütme Kuruluna Başkanlık etmek,
 • Demirci Kent Konseyi’ni yerel ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etmek,
 • Yapılan çalışmalar konusunda Kent Konseyine bilgi vermek,
 • Kent konseyinde alınan kararların takipçisi olmak,
 • Yazılı ve görsel basına, basın bildirilerini sunar veya yetkilendireceği kişiye sundurur.

GENEL SEKRETER

Madde 10- Genel sekreterin görevleri şunlardır.

 • Kent konseyince alınan kararların kamuya mal edilmesi, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konmasını takip etmek, Kent Konseyi bilgilendirmek,
 • Yürütme Kurulunun gündemini başkan ile birlikte oluşturmak,
 • Belediye Başkanlığının oluşturacağı sekretarya tarafından yazılı hale getirilen toplantı tutanaklarını arşivlemek
 • Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündemi 10 gün önceden konsey üyelerine göndermek,
 • Çalışma Gruplarının rahat çalışmalarını ve lojistik gereksinimlerini sağlamak,

C - MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 11- Demirci Kent Konseyi Genel Kurulu kararı ile çeşitli konu ve sorunların araştırılmasına dönük olarak çalışma komiteleri oluşturulabilir. Bunlar meclisler ve Çalışma Gruplarıdır.

a - Meclisler:

Üyeleri; Kadınlar Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelliler Meclisi ve gerek görüldüğünde Genel Kurulca oluşturulacak diğer meclislerdir.

b - Çalışma Grupları:

Gerek görüldüğünde Genel Kurulca oluşturulacak gruplardır.

Meclisler ve Çalışma Grupları;

 • A - Meclis ve Çalışma Gruplarının ilk toplantısına, ilgili meclisin kurulmasına ilişkin Konsey Genel Kurulunca görevlendirilen üye Başkanlık eder. İlk toplantıda Başkan, BaşkanYardımcısı ve Yazman’ ı kendi aralarından seçer ve sekretaryasını yürütür. Yürütmenin görevi iki yıl ile sınırlıdır.
 • B - Meclis ve Çalışma Grubu Başkanı grubunun temsilcisidir, toplantıları yönetir. Başkanın olmadığı toplantılarda başkanın görevlerini yazman üstlenir. Yazman toplantının tutanağını tutmakla görevlidir. Meclis ve Çalışma Grupları düzenledikleri toplantı tutanaklarını Genel sekreterliğe göndermek zorundadır.
 • C - Meclis ve Çalışma Grupları toplantı takvimlerini, yılda en az iki kez olmak üzere kendileri belirler.
 • D - Yıl içerisinde zorunlu oldukları iki toplantıyı yapmayan veya toplantı tutanaklarını sunmayan Meclis ve Çalışma Gruplarının feshi veya yeniden oluşturulmasına Konsey Genel Kurulu karar verir. Genel kurulun aldığı karar kesindir.
 • E - Meclis ve Çalışma Gruplarına katılan herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Hiç kimse bu hakkın kısıtlanması için çalışma yapamaz. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.
 • F -Katılımcılar, Meclis ve Grup Başkanlarından izin almak suretiyle öneride bulunabilir. Ancak oy kullanamazlar.
 • G - Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Üyeliğin sona ermesi  

Madde 12- Konsey Genel Kurulu Yürütme Kurulunda çalışmaları engelleyen üyeler, Konsey Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Israr halinde Genel Kurulda oturuma katılanların salt çoğunluğunun kararı ile üyeliği düşürülür ve üyeye bildirilir.

Madde 13- Divana yazılı olarak başvuran ve önerisi gündeme alınan üyeye söz hakkı verilir.

Madde 14- Konseyde alınan kararlar basın, internet vb. araçlarla halka duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlülük

Yürütme

Madde 15- Yönerge Hükümlerini Konsey Yürütme Kurulu uygular.

Madde 16- Bu yönerge, Demirci Kent Konseyi Genel Kurulunun onayı ile yürürlük kazanır.